نوبت هفدهم

برنامه کلاسی موسسه آموزش عالی آزاد فراگیر بعد از ثبت نام متقاضیان و شروع ترم تحصیلی برای هر آن ها قابل ارائه است که با توجه به انتخاب شخصی هر دانش پذیر در روزهای هفته صورت می پذیرد. از آنجایی به دلیل مشغله کاری حضور افراد در کلاس های صبح امکانپذیر نمی باشد، موسسه سعی در برگزاری کلاس برای روزهای آخر هفته و همچنین ساعت بعدازظهر روزهای وسط هفته نموده است.

برای تغییر در ساعات کلاسی خود و تغییر کد گروه کلاسی به کارشناس آموزش موسسه مستقر در دفتر مرکزی مراجعت نمائید.


برنامه کلاسی گروه 1

عنوان درسروز کلاسساعت کلاسنام استادمحل تشکیلکد درس
مدیریت استراتژیکپنجشنبه13:00 الی 15:30B58260
زبان تخصصی3
تئوری سازمان3