دانشگاه‌های ارائه دهنده حسابداری

واحدهای دانشگاهی ارائه دهنده رشته حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور نوبت هفدهم به شرح زیر می‌باشد:

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1بوشهرمرکز بین الملل عسلویهآموزشی پژوهشی
2بوشهرمرکز بین الملل عسلویهالکترونیکی
3تهرانتهران غربآموزشی پژوهشی
4تهرانتهران غربالکترونیکی
5تهرانریآموزشی پژوهشی
6خراسان رضویمشهدآموزشی پژوهشی
7خراسان رضویمشهدالکترونیکی
8مازندرانبهشهرآموزشی پژوهشی
9مازندرانبهشهرالکترونیکی
10هرمزگانمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی