دانشگاه‌های ارائه دهنده روان شناسی بالینی

تنها واحد دانشگاهی ارائه دهنده رشته روانشناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور نوبت هجدهم به شرح زیر می‌باشد:

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1تهرانتهران جنوبآموزشی پژوهشی