دانشگاه‌های ارائه دهنده شیمی

واحدهای دانشگاهی ارائه دهنده رشته شیمی برای انواع گرایش های آن در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور نوبت هفدهم به شرح زیر می‌باشد:

1. دانشگاه های ارائه دهنده رشته شيمي گرايش شيمي آلي

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1آذربایجان شرقیتبریزآموزشی پژوهشی
2آذربایجان شرقیمرندآموزشی پژوهشی
3آذربایجان غربیمهابادآموزشی پژوهشی
4آذربایجان غربیمیاندوآبآموزشی پژوهشی
5آذربایجان غربینقدهآموزشی پژوهشی
6اردبیلاردبیلآموزشی پژوهشی
7اصفهاناصفهانآموزشی پژوهشی
8اصفهانگلپایگانآموزشی پژوهشی
9ایلامایلامآموزشی پژوهشی
10بوشهربوشهرآموزشی پژوهشی
11تهرانتهران شرقآموزشی پژوهشی
12خراسان جنوبیبیرجندآموزشی پژوهشی
13خراسان رضویتربت حیدریهآموزشی پژوهشی
14خراسان رضویمشهدآموزشی پژوهشی
15خوزستاناهوازآموزشی پژوهشی
16زنجانابهرآموزشی پژوهشی
17زنجانزنجانآموزشی پژوهشی
18فارساستهبانآموزشی پژوهشی
19قزوینقزوینآموزشی پژوهشی
20قمقمآموزشی پژوهشی
21کرمانشاهکرمانشاهآموزشی پژوهشی
22کردستانسقزآموزشی پژوهشی
23کرمانکرمانآموزشی پژوهشی
24کهگیلویه و بویراحمددوگنبدانآموزشی پژوهشی
25گیلانرودسرآموزشی پژوهشی
26مازندرانرامسرآموزشی پژوهشی
27مازندرانساریآموزشی پژوهشی
28مرکزیدلیجانآموزشی پژوهشی
29همدانهمدانآموزشی پژوهشی
30یزداردکانآموزشی پژوهشی
31یزدرضوانشهر صدوقآموزشی پژوهشی

2. دانشگاه های ارائه دهنده رشته شيمي گرايش شيمي تجزيه

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1آذربایجان شرقیشبسترآموزشی پژوهشی
2آذربایجان شرقیمراغهآموزشی پژوهشی
3آذربایجان شرقیمرندآموزشی پژوهشی
4آذربایجان غربیارومیهآموزشی پژوهشی
5آذربایجان غربیخویآموزشی پژوهشی
6آذربایجان غربیمیاندوآبآموزشی پژوهشی
7اردبیلاردبیلآموزشی پژوهشی
8اصفهاناصفهانآموزشی پژوهشی
9اصفهانشاهین شهرآموزشی پژوهشی
10البرزکرجآموزشی پژوهشی
11تهرانتهران شرقآموزشی پژوهشی
12چهارمحال و بختیاریبروجنآموزشی پژوهشی
13چهارمحال و بختیاریشهرکردآموزشی پژوهشی
14خراسان جنوبیطبسآموزشی پژوهشی
15خراسان رضویمشهدآموزشی پژوهشی
16زنجانابهرآموزشی پژوهشی
17فارسشیرازآموزشی پژوهشی
18قزوینقزوینآموزشی پژوهشی
19قمقمآموزشی پژوهشی
20کرمانبمآموزشی پژوهشی
21کرمانزنگی آبادآموزشی پژوهشی
22کرمانسیرجانآموزشی پژوهشی
23کرمانکرمانآموزشی پژوهشی
24مازندرانبهشهرآموزشی پژوهشی
25مازندرانساریآموزشی پژوهشی
26مرکزیدلیجانآموزشی پژوهشی
27همدانهمدانآموزشی پژوهشی
28یزداردکانآموزشی پژوهشی

3. دانشگاه های ارائه دهنده رشته شيمي گرايش شيمي فيزيك

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1آذربایجان غربیارومیهآموزشی پژوهشی
2اصفهاناصفهانآموزشی پژوهشی
3اصفهانشاهین شهرآموزشی پژوهشی
4البرزکرجآموزشی پژوهشی
5تهرانتهران شرقآموزشی پژوهشی
6زنجانابهرآموزشی پژوهشی
7فارسجهرمآموزشی پژوهشی
8فارسشیرازآموزشی پژوهشی
9کرمانسیرجانآموزشی پژوهشی
10کرمانکرمانآموزشی پژوهشی
11مازندرانبهشهرآموزشی پژوهشی
12مازندرانرامسرآموزشی پژوهشی
13مازندرانساریآموزشی پژوهشی
14همداناسدآبادآموزشی پژوهشی
15همدانرزنآموزشی پژوهشی
16همدانهمدانآموزشی پژوهشی
17یزداردکانآموزشی پژوهشی

4. دانشگاه های ارائه دهنده رشته شيمي گرايش شيمي معدني

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1آذربایجان شرقیتبریزآموزشی پژوهشی
2آذربایجان غربیارومیهآموزشی پژوهشی
3آذربایجان غربیخویآموزشی پژوهشی
4اصفهاناصفهانآموزشی پژوهشی
5تهرانتهران شرقآموزشی پژوهشی
6خراسان رضویگنابادآموزشی پژوهشی
7خراسان رضویمشهدآموزشی پژوهشی
8زنجانابهرآموزشی پژوهشی
9سمناندامغانآموزشی پژوهشی
10فارسلامردآموزشی پژوهشی
11کرمانکرمانآموزشی پژوهشی
12لرستانخرم آبادآموزشی پژوهشی
13همدانهمدانآموزشی پژوهشی
14یزداردکانآموزشی پژوهشی