دانشگاه‌های ارائه دهنده طراحی شهری

تنها واحد دانشگاهی ارائه دهنده رشته طراحی شهری در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌ نور نوبت هفدهم به شرح زیر می‌باشد:

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1تهرانتهران شرقآموزشی پژوهشی