دانشگاه‌های ارائه دهنده مدیریت آموزشی

واحدهای دانشگاهی ارائه دهنده رشته مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور نوبت هفدهم به شرح زیر می‌باشد:

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1آذربایجان شرقیتبریزآموزشی پژوهشی
2آذربایجان غربیارومیهآموزشی پژوهشی
3تهرانتهران جنوبآموزشی پژوهشی
4خراسان رضویمشهدآموزشی پژوهشی