دانشگاه‌های ارائه دهنده مدیریت فناوری اطلاعات

واحدهای دانشگاهی ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات برای انواع گرایش‌های آن در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور نوبت هفدهم به شرح زیر می‌باشد:

1. دانشگاه‌های ارائه دهنده رشته مديريت فناوري اطلاعات گرايش سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1تهرانپرندآموزشی پژوهشی
2تهرانتهران غربآموزشی پژوهشی
3تهرانتهران غربالکترونیکی

2. دانشگاه‌های ارائه دهنده رشته مديريت فناوري اطلاعات گرايش كسب و كار الكترونيك

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1تهرانتهران غربآموزشی پژوهشی
2تهرانتهران غربالکترونیکی
3هرمزگانمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی

3. دانشگاه‌های ارائه دهنده رشته مديريت فناوري اطلاعات گرايش مديريت دانش

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1تهرانتهران غربآموزشی پژوهشی
2تهرانتهران غربالکترونیکی

4. دانشگاه‌های ارائه دهنده رشته مديريت فناوري اطلاعات گرايش مديريت منابع اطلاعاتي

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1تهرانتهران غربآموزشی پژوهشی
2تهرانتهران غربالکترونیکی