دانشگاه‌های ارائه دهنده مهندسی شیمی

واحدهای دانشگاهی ارائه دهنده رشته مهندسی شیمی برای انواع گرایش آن در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور نوبت هفدهم به شرح زیر می‌باشد:

 1. دانشگاه ارائه دهنده رشته مهندسي شيمي گرایش پليمر

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1تهرانتهران شمالآموزشی پژوهشی

 2. دانشگاه ارائه دهنده رشته مهندسي شيمي گرایش محيط زيست

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1تهرانتهران شمالآموزشی پژوهشی

 3. دانشگاه ارائه دهنده رشته مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1تهرانتهران شمالآموزشی پژوهشی

 4. دانشگاه ارائه دهنده رشته مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1تهرانتهران شمالآموزشی پژوهشی

 5. دانشگاه ارائه دهنده رشته مهندسي شيمي گرايش مدل سازي، شبيه سازي و كنترل

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1تهرانتهران شمالآموزشی پژوهشی