دانشگاه‌های ارائه دهنده مهندسی عمران

واحدهای دانشگاهی ارائه دهنده رشته مهندسی عمران برای انواع گرایش آن در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور نوبت هفدهم به شرح زیر می‌باشد:

 1. دانشگاه ارائه دهنده رشته مهندسي عمران گرایش سازه

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1تهرانتهران شمالآموزشی پژوهشی

 2. دانشگاه ارائه دهنده رشته مهندسي عمران گرایش مهندسي و مديريت ساخت

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1البرزکرجآموزشی پژوهشی

 3. دانشگاه ارائه دهنده رشته مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1تهرانتهران شمالآموزشی پژوهشی

 4. دانشگاه ارائه دهنده رشته مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1فارسشیرازآموزشی پژوهشی

 5. دانشگاه های ارائه دهنده رشته مهندسي عمران گرایش راه و ترابري

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1بوشهرمرکز بین الملل عسلویهآموزشی پژوهشی
2تهرانتهران شمالآموزشی پژوهشی
3تهرانتهران شمالالکترونیکی
4هرمزگانمرکز بین الملل کیشآموزشی پژوهشی

 6. دانشگاه ارائه دهنده رشته مهندسي عمران گرایش ژئوتكنيك

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1فارسشیرازآموزشی پژوهشی