دانشگاه‌های ارائه دهنده مهندسی کامپیوتر

واحدهای دانشگاهی ارائه دهنده رشته مهندسی کامپیوتر برای دو گرایش آن در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور نوبت هفدهم به شرح زیر می‌باشد:

 1. دانشگاه های ارائه دهنده رشته مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1تهرانتهران شمالآموزشی پژوهشی
2تهرانتهران شمالالکترونیکی
3تهرانریآموزشی پژوهشی
4تهرانریالکترونیکی
5هرمزگانمرکز بین الملل قشمآموزشی پژوهشی

 2. دانشگاه ارائه دهنده رشته مهندسي كامپيوتر  گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزر

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1اصفهاننجف آبادآموزشی پژوهشی