مقررات وظیفه عمومی

برابر ضوابط در دوره ی دانشپذیری معافیت تحصیلی به دانشپذیران تعلق نمی گیرد، لذا داوطلبان مرد علاقمند به تحصیل در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور علاوه بر داشتن شرایط مندرج در بندهای (عمومی و اختصاصی) در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر مجاز به شرکت در آزمون سراسری دوره دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر می باشند و لازم است به هنگام قبولی قطعی و ثبت نام آن را به مرکز محل تحصیل خود ارائه دهند:

تبصره 1: درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجوی مشمول پذیرفته شده بعد از قبولی قطعی در آزمون دانشپذیری (از زمان تبدیل وضعیت به دانشجویی) انجام گرفته و سنوات تحصیل وی از نظر معافیت تحصیلی، از این زمان (یعنی دانشجویی) محاسبه می گردد.
تبصره2: دانشجویان مشمول اخراجی دانشگاه ها، که قبلاً با استفاده از معافیت تحصیلی در دور هی کارشناسی ارشد تحصیل نموده و به صورت اخراجی
با مدرک کارشناسی به سازمان وظیفه ی عمومی معرفی شده اند، تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا اخذ معافیت دائم، شرایط استفاده از معافیت
تحصیلی را نخواهند داشت، مجاز به ثب تنام و ادامه تحصیل نمی باشند.