فهرست آخرین مطالب سایتhttp://faragir.netمطالب سایتنوبت هجدهم حسابداریhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-حسابداری/نوبت-هجدهم-حسابداری/Wed, 25 Jul 2018 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور حسابدارینوبت هجدهم طراحی شهریhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-طراحی-شهری/نوبت-هجدهم-طراحی-شهری/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور طراحی شهرینوبت هجدهم مهندسی منابع طبیعیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مهندسی-منابع-طبیعی/نوبت-هجدهم-مهندسی-منابع-طبیعی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهندسی منابع طبیعینوبت هجدهم مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مهندسی-مکانیزاسیون-کشاورزی/نوبت-هجدهم-مهندسی-مکانیزاسیون-کشاورزی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژینوبت هجدهم مهندسی اقتصاد کشاورزیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مهندسی-اقتصاد-کشاورزی/نوبت-هجدهم-مهندسی-اقتصاد-کشاورزی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهندسی اقتصاد کشاورزینوبت هجدهم مهندسی کشاورزیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مهندسی-کشاورزی/نوبت-هجدهم-مهندسی-کشاورزی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهندسی کشاورزی - زراعتنوبت هجدهم علوم جانوریhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-علوم-جانوری/نوبت-هجدهم-علوم-جانوری/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور زیست شناسی - علوم جانورینوبت هجدهم علوم گیاهیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر--علوم-گیاهی/نوبت-هجدهم-علوم-گیاهی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور زیست شناسی - علوم گیاهینوبت هجدهم فیزیکhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-فیزیک/نوبت-هجدهم-فیزیک/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور فیزیکنوبت هجدهم فیتوشیمیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-فیتوشیمی/نوبت-هجدهم-فیتوشیمی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور فیتوشیمینوبت هجدهم شیمیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-شیمی/نوبت-هجدهم-شیمی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شیمینوبت هجدهم ریاضیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-ریاضی/نوبت-هجدهم-ریاضی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ریاضینوبت هجدهم پژوهش هنرhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-پژوهش-هنر/نوبت-هجدهم-پژوهش-هنر/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور پژوهش هنرنوبت هجدهم مهندسی معماریhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مهندسی-معماری/نوبت-هجدهم-مهندسی-معماری/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهندسی معمارینوبت هجدهم زیست فناوری میکروبیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-زیست-فناوری-میکروبی/نوبت-هجدهم-زیست-فناوری-میکروبی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور زیست فناوری میکروبینوبت هجدهم ژنتیکhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-ژنتیک/نوبت-هجدهم-ژنتیک/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ژنتیکنوبت هجدهم بیوشیمیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-بیوشیمی/نوبت-هجدهم-بیوشیمی/Thu, 09 Aug 2018 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور بیوشیمینوبت هجدهم مهندسی موادhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مهندسی-مواد/نوبت-هجدهم-مهندسی-مواد/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهندسی موادنوبت هجدهم مهندسی فناوری اطلاعاتhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مهندسی-فناوری-اطلاعات/نوبت-هجدهم-مهندسی-فناوری-اطلاعات/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهندسی فناوری اطلاعاتنوبت هجدهم مهندسی شیمیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مهندسی-شیمی/نوبت-هجدهم-مهندسی-شیمی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهندسی شیمینوبت هجدهم مهندسی صنایعhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مهندسی-صنایع/نوبت-هجدهم-مهندسی-صنایع/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهندسی صنایعنوبت هجدهم مهندسی کامپیوترhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مهندسی-کامپیوتر/نوبت-هجدهم-مهندسی-کامپیوتر/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهندسی کامپیوترنوبت هجدهم مهندسی عمرانhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مهندسی-عمران/نوبت-هجدهم-مهندسی-عمران/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهندسی عمراننوبت هجدهم مهندسی مکانیکhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مهندسی-مکانیک/نوبت-هجدهم-مهندسی-مکانیک/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهندسی مکانیکنوبت هجدهم مهندسی برقhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مهندسی-برق/نوبت-هجدهم-مهندسی-برق/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهندسی برقنوبت هجدهم مشاورهhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مشاوره/نوبت-هجدهم-مشاوره/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مشاورهنوبت هجدهم جامعه شناسیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-جامعه-شناسی/نوبت-هجدهم-جامعه-شناسی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور جامعه شناسینوبت هجدهم برنامه ریزی درسیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-برنامه-ریزی-درسی/نوبت-هجدهم-برنامه-ریزی-درسی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور برنامه ریزی درسینوبت هجدهم زبان و ادبیات فارسیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-زبان-و-ادبیات-فارسی/نوبت-هجدهم-زبان-و-ادبیات-فارسی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور زبان و ادبیات فارسینوبت هجدهم علوم اقتصادیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-علوم-اقتصادی/نوبت-هجدهم-علوم-اقتصادی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور علوم اقتصادینوبت هجدهم علوم سیاسیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-علوم-سیاسی/نوبت-هجدهم-علوم-سیاسی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور علوم سیاسینوبت هجدهم علوم قرآن و حدیثhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-علوم-قرآن-و-حدیث/نوبت-هجدهم-علوم-قرآن-و-حدیث/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور علوم قرآن و حدیثنوبت هجدهم مدیریت ورزشیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مدیریت-ورزشی/نوبت-هجدهم-مدیریت-ورزشی/Wed, 25 Jul 2018 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مدیریت ورزشینوبت هجدهم فیزیولوژی ورزشیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-فیزیولوژی-ورزشی/نوبت-هجدهم-فیزیولوژی-ورزشی/Wed, 25 Jul 2018 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور فیزیولوژی ورزشینوبت هجدهم آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-آسیب-شناسی-ورزشی-و-حرکات-اصلاحی/نوبت-هجدهم-آسیب-شناسی-ورزشی-و-حرکات-اصلاحی/Wed, 25 Jul 2018 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور آسیب شناسی و حرکات اصلاحینوبت هجدهم آموزش زبان انگلیسیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-آموزش-زبان-انگلیسی/نوبت-هجدهم-آموزش-زبان-انگلیسی/Wed, 25 Jul 2018 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور آموزش زبان انگلیسینوبت هجدهم حقوق بین المللhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-حقوق-بین-الملل/نوبت-هجدهم-حقوق-بین-الملل/Wed, 25 Jul 2018 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور حقوق بین المللنوبت هجدهم حقوق جزا و جرم شناسیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-حقوق-جزا-و-جرم-شناسی/نوبت-هجدهم-حقوق-جزا-و-جرم-شناسی/Wed, 25 Jul 2018 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور حقوق جزا و جرم شناسینوبت هجدهم حقوق خصوصیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-حقوق-خصوصی/نوبت-هجدهم-حقوق-خصوصی/Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور حقوق خصوصینوبت هجدهم روان شناسی عمومیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-روان-شناسی-عمومی/نوبت-هجدهم-روان-شناسی-عمومی/Wed, 25 Jul 2018 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور روانشناسی عمومینوبت هجدهم روان شناسی بالینیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-روان-شناسی-بالینی/نوبت-هجدهم-روان-شناسی-بالینی/Wed, 25 Jul 2018 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور روانشناسی بالینینوبت هجدهم مدیریت رسانهhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مدیریت-رسانه/نوبت-هجدهم-مدیریت-رسانه/Wed, 25 Jul 2018 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مدیریت رسانهنوبت هجدهم مدیریت آموزشیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مدیریت-آموزشی/نوبت-هجدهم-مدیریت-آموزشی/Wed, 25 Jul 2018 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مدیریت آموزشینوبت هجدهم مدیریت فناوری اطلاعاتhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مدیریت-فناوری-اطلاعات/نوبت-هجدهم-مدیریت-فناوری-اطلاعات/Wed, 25 Jul 2018 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مدیریت فناوری اطلاعات کلیه گرایش هانوبت هجدهم مدیریت دولتیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مدیریت-دولتی/نوبت-هجدهم-مدیریت-دولتی/Wed, 25 Jul 2018 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مدیریت دولتی کلیه گرایش هانوبت هجدهم مدیریت بازرگانیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مدیریت-بازرگانی/نوبت-هجدهم-مدیریت-بازرگانی/Wed, 25 Jul 2018 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مدیریت بازرگانی کلیه گرایش هانوبت هجدهم مدیریت کسب و کارhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مدیریت-کسب-و-کار/نوبت-هجدهم-مدیریت-کسب-و-کار/Wed, 25 Jul 2018 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مدیریت کسب و کارنوبت هفدهم حسابداریhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-حسابداری/نوبت-هفدهم-حسابداری/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور حسابدارینوبت هفدهم طراحی شهریhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-طراحی-شهری/نوبت-هفدهم-طراحی-شهری/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور طراحی شهرینوبت هفدهم مهندسی منابع طبیعیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مهندسی-منابع-طبیعی/نوبت-هفدهم-مهندسی-منابع-طبیعی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهندسی منابع طبیعینوبت هفدهم مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مهندسی-مکانیزاسیون-کشاورزی/نوبت-هفدهم-مهندسی-مکانیزاسیون-کشاورزی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژینوبت هفدهم مهندسی اقتصاد کشاورزیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مهندسی-اقتصاد-کشاورزی/نوبت-هفدهم-مهندسی-اقتصاد-کشاورزی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهندسی اقتصاد کشاورزینوبت هفدهم مهندسی کشاورزیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مهندسی-کشاورزی/نوبت-هفدهم-مهندسی-کشاورزی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهندسی کشاورزی - زراعتنوبت هفدهم علوم جانوریhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-علوم-جانوری/نوبت-هفدهم-علوم-جانوری/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور زیست شناسی - علوم جانورینوبت هفدهم علوم گیاهیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر--علوم-گیاهی/نوبت-هفدهم-علوم-گیاهی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور زیست شناسی - علوم گیاهینوبت هفدهم فیزیکhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-فیزیک/نوبت-هفدهم-فیزیک/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور فیزیکنوبت هفدهم فیتوشیمیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-فیتوشیمی/نوبت-هفدهم-فیتوشیمی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور فیتوشیمینوبت هفدهم شیمیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-شیمی/نوبت-هفدهم-شیمی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شیمینوبت هفدهم ریاضیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-ریاضی/نوبت-هفدهم-ریاضی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ریاضینوبت هفدهم پژوهش هنرhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-پژوهش-هنر/نوبت-هفدهم-پژوهش-هنر/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور پژوهش هنرنوبت هفدهم مهندسی معماریhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مهندسی-معماری/نوبت-هفدهم-مهندسی-معماری/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهندسی معمارینوبت هفدهم زیست فناوری میکروبیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-زیست-فناوری-میکروبی/نوبت-هفدهم-زیست-فناوری-میکروبی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور زیست فناوری میکروبینوبت هفدهم ژنتیکhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-ژنتیک/نوبت-هفدهم-ژنتیک/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ژنتیکنوبت هفدهم بیوشیمیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-بیوشیمی/نوبت-هفدهم-بیوشیمی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور بیوشیمینوبت هفدهم مهندسی موادhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مهندسی-مواد/نوبت-هفدهم-مهندسی-مواد/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهندسی موادنوبت هفدهم مهندسی فناوری اطلاعاتhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مهندسی-فناوری-اطلاعات/نوبت-هفدهم-مهندسی-فناوری-اطلاعات/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهندسی فناوری اطلاعاتنوبت هفدهم مهندسی شیمیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مهندسی-شیمی/نوبت-هفدهم-مهندسی-شیمی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهندسی شیمینوبت هفدهم مهندسی صنایعhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مهندسی-صنایع/نوبت-هفدهم-مهندسی-صنایع/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهندسی صنایعنوبت هفدهم مهندسی کامپیوترhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مهندسی-کامپیوتر/نوبت-هفدهم-مهندسی-کامپیوتر/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهندسی کامپیوترنوبت هفدهم مهندسی عمرانhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مهندسی-عمران/نوبت-هفدهم-مهندسی-عمران/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهندسی عمراننوبت هفدهم مهندسی مکانیکhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مهندسی-مکانیک/نوبت-هفدهم-مهندسی-مکانیک/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهندسی مکانیکنوبت هفدهم مهندسی برقhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مهندسی-برق/نوبت-هفدهم-مهندسی-برق/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مهندسی برقنوبت هفدهم مشاورهhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مشاوره/نوبت-هفدهم-مشاوره/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مشاورهنوبت هفدهم جامعه شناسیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-جامعه-شناسی/نوبت-هفدهم-جامعه-شناسی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور جامعه شناسینوبت هفدهم برنامه ریزی درسیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-برنامه-ریزی-درسی/نوبت-هفدهم-برنامه-ریزی-درسی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور برنامه ریزی درسینوبت هفدهم زبان و ادبیات فارسیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-زبان-و-ادبیات-فارسی/نوبت-هفدهم-زبان-و-ادبیات-فارسی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور زبان و ادبیات فارسینوبت هفدهم علوم اقتصادیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-علوم-اقتصادی/نوبت-هفدهم-علوم-اقتصادی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور علوم اقتصادینوبت هفدهم علوم سیاسیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-علوم-سیاسی/نوبت-هفدهم-علوم-سیاسی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور علوم سیاسینوبت هفدهم علوم قرآن و حدیثhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-علوم-قرآن-و-حدیث/نوبت-هفدهم-علوم-قرآن-و-حدیث/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور علوم قرآن و حدیثنوبت هفدهم مدیریت ورزشیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مدیریت-ورزشی/نوبت-هفدهم-مدیریت-ورزشی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مدیریت ورزشینوبت هفدهم فیزیولوژی ورزشیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-فیزیولوژی-ورزشی/نوبت-هفدهم-فیزیولوژی-ورزشی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور فیزیولوژی ورزشینوبت هفدهم آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-آسیب-شناسی-ورزشی-و-حرکات-اصلاحی/نوبت-هفدهم-آسیب-شناسی-ورزشی-و-حرکات-اصلاحی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور آسیب شناسی و حرکات اصلاحینوبت هفدهم آموزش زبان انگلیسیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-آموزش-زبان-انگلیسی/نوبت-هفدهم-آموزش-زبان-انگلیسی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور آموزش زبان انگلیسینوبت هفدهم حقوق بین المللhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-حقوق-بین-الملل/نوبت-هفدهم-حقوق-بین-الملل/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور حقوق بین المللنوبت هفدهم حقوق جزا و جرم شناسیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-حقوق-جزا-و-جرم-شناسی/نوبت-هفدهم-حقوق-جزا-و-جرم-شناسی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور حقوق جزا و جرم شناسینوبت هفدهم حقوق خصوصیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-حقوق-خصوصی/نوبت-هفدهم-حقوق-خصوصی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور حقوق خصوصینوبت هفدهم روان شناسی عمومیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-روان-شناسی-عمومی/نوبت-هفدهم-روان-شناسی-عمومی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور روانشناسی عمومینوبت هفدهم روان شناسی بالینیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-روان-شناسی-بالینی/نوبت-هفدهم-روان-شناسی-بالینی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور روانشناسی بالینینوبت هفدهم مدیریت رسانهhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مدیریت-رسانه/نوبت-هفدهم-مدیریت-رسانه/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مدیریت رسانهنوبت هفدهم مدیریت آموزشیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مدیریت-آموزشی/نوبت-هفدهم-مدیریت-آموزشی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مدیریت آموزشینوبت هفدهم مدیریت فناوری اطلاعاتhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مدیریت-فناوری-اطلاعات/نوبت-هفدهم-مدیریت-فناوری-اطلاعات/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مدیریت فناوری اطلاعات کلیه گرایش هانوبت هفدهم مدیریت دولتیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مدیریت-دولتی/نوبت-هفدهم-مدیریت-دولتی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مدیریت دولتی کلیه گرایش هانوبت هفدهم مدیریت بازرگانیhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مدیریت-بازرگانی/نوبت-هفدهم-مدیریت-بازرگانی/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مدیریت بازرگانی کلیه گرایش هاکتاب مدیریت استراتژیک پیشرفتهhttp://faragir.net/مدیریت-کسب-و-کار/کتاب-مدیریت-استراتژیک-پیشرفته/Fri, 26 May 2017 00:00:00 -0400نوبت هفدهم مدیریت کسب و کارhttp://faragir.net/منابع-آزمون-فراگیر-مدیریت-کسب-و-کار/نوبت-هفدهم-مدیریت-کسب-و-کار/Sun, 04 Jun 2017 00:00:00 -0400منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مدیریت کسب و کارارائه مدرکcertificatehttp://faragir.net/-خدمات-باشگاه-فراگیر(جدید)/ارائه-مدرکcertificate/Sun, 23 Apr 2017 00:00:00 -0400موسسه آموزش عالی آزاد مهرپویان مجری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نورربات تلگرامhttp://faragir.net/-خدمات-باشگاه-فراگیر(جدید)/ربات-تلگرام/Sun, 23 Apr 2017 00:00:00 -0400موسسه آموزش عالی آزاد مهرپویان مجری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نورمشاوره و برنامه ریزی تحصیلیhttp://faragir.net/-خدمات-باشگاه-فراگیر(جدید)/مشاوره-و-برنامه-ریزی-تحصیلی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400موسسه آموزش عالی آزاد مهرپویان مجری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نورمجله تخصصی رشته هاhttp://faragir.net/-خدمات-باشگاه-فراگیر(جدید)/مجله-تخصصی-رشته-ها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500موسسه آموزش عالی آزاد مهرپویان مجری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نورنمونه سوالات سال های گذشتهhttp://faragir.net/-خدمات-باشگاه-فراگیر(جدید)/نمونه-سوالات-سال-های-گذشته/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400موسسه آموزش عالی آزاد مهرپویان مجری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نورزمان ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال 1397http://faragir.net/زمان-ثبت-نام-کارشناسی-ارشد-فراگیر-پیام-نور-سال-1397/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400فراگیر پیام نور کرجhttp://faragir.net/فراگیر-پیام-نور--کرج/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400فراگیر پیام نور کرج ثبت نام فراگیر پیام نور کرج در تنها مرکز آموزش عالی فراگیر پیام نور کرجاطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور در باره‌ اعلام‌ ‌ اسامی پذیرفته‌ شدگان‌ نهایی‌ آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته ‌سال‌ 1397http://faragir.net/اطلاعیه‌-سازمان‌-سنجش‌-آموزش‌-کشور-در-باره‌-اعلام‌-‌-اسامی-پذیرفته‌-شدگان‌-نهایی‌-آزمون‌-ورودی‌-دوره‌های‌-کارشناسی‌-ارشد-ناپیوسته-‌سال‌--1397/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400اطلاعیه مهم فعالیت های غیرمجاز مراکز متفرقه تحت عنوان دفتر آموزش های عالی آزاد پیام نور استان تهرانhttp://faragir.net/اطلاعیه-مهم-فعالیت-های-غیرمجاز-مراکز-متفرقه-تحت-عنوان-دفتر-آموزش-های-عالی-آزاد-پیام-نور-استان-تهران/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور استان البرزhttp://faragir.net/ثبت-نام-کارشناسی-ارشد-فراگیر-پیام-نور-استان-البرز/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400معرفی دانشگاه پیام نور استان البرزhttp://faragir.net/معرفی-دانشگاه-پیام-نور-استان-البرز/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400معرفی بسته های خودخوان فراگیر پیام نورhttp://faragir.net/معرفی-بسته-های-خودخوان-فراگیر-پیام-نور/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوریhttp://faragir.net/مجوز-وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400اعطای وام تحصیلی با کار مزد ۲ درصد به دانشجویان دانشگاه پیام نورhttp://faragir.net/اعطای-وام-تحصیلی-با-کار-مزد-۲-درصد-به-دانشجویان-دانشگاه-پیام-نور/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400جشن دانش آموختگی 350 نفر از دانش آموختگان دانشگاه پیام نور تهران غرب برگزار شد.http://faragir.net/جشن-دانش-آموختگی-350-نفر-از-دانش-آموختگان-دانشگاه-پیام-نور-تهران-غرب-برگزار-شد./Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400اعطای وام تحصیلی با کار مزد ۲ درصد به دانشجویان دانشگاه پیام نورhttp://faragir.net/اعطای-وام-تحصیلی-با-کار-مزد-۲-درصد-به-دانشجویان-دانشگاه-پیام-نور/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400اطلاعیه شماره 1 تاریخ مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی سال 97http://faragir.net/اطلاعیه-شماره-1-تاریخ-مصاحبه-آزمون-نیمه-متمرکز-دوره-دکتری-تخصصی-سال-97/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400علی نجفی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در دیدار با دکتر نازک تبار عنوان کرد: دانشگاه پیام نور تحصیل را برای داوطلبان آسان کردhttp://faragir.net/علی-نجفی-سخنگوی-کمیسیون-امنیت-ملی-مجلس-شورای-اسلامی-در-دیدار-با-دکتر-نازک-تبار-عنوان-کرد:-دانشگاه-پیام-نور-تحصیل-را-برای-داوطلبان-آسان-کرد/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400ارتباط با مراکزhttp://faragir.net/ارتباط-با-مراکز/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400تالار افتخارات فراگیر پیام نور در کرجhttp://faragir.net/تالار-افتخارات-فراگیر--پیام-نور-در-کرج/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400فرم ثبت نامhttp://faragir.net/فرم-ثبت-نام/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400پذیرش بدون کنکور سراسریhttp://faragir.net/پذیرش-بدون-کنکور-سراسری/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400مدرک تحصیلی در فراگیر پیام نورhttp://faragir.net/مدرک-تحصیلی-در-فراگیر-پیام-نور/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400فراگیر دانشگاه پیام نور کرجhttp://faragir.net/فراگیر-دانشگاه-پیام-نور-کرج/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور کرجhttp://faragir.net/کارشناسی-ارشد-فراگیر-پیام-نور-کرج/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور کرج فراگیر پیام نور نوبت نوزدهمثبت نام فراگیر پیام نور کرج آغاز شدhttp://faragir.net/ثبت-نام-فراگیر-پیام-نور-کرج-آغاز-شد/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400پذیرش در دانشگاه پیام نور کرجرشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نورhttp://faragir.net/رشته-های-کارشناسی-ارشد-فراگیر-پیام-نور/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور فراگیر پیام نور کرجعلوم جانوریhttp://faragir.net/علوم-جانوری/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد علوم جانوریعلوم گیاهیhttp://faragir.net/علوم-گیاهی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد علوم گیاهیفیتوشیمیhttp://faragir.net/فیتوشیمی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد فیتوشیمیژنتیکhttp://faragir.net/ژنتیک/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد ژنتیکفراگیر پیام نورhttp://faragir.net/فراگیر-پیام-نور/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400معرفی دانشگاه پیام نورhttp://faragir.net/معرفی-دانشگاه-پیام-نور/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400درباره فراگیرhttp://faragir.net/درباره-فراگیر/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400موسسه آموزش عالی آزاد مهرپویان مجری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نورمعرفی موسسه فراگیرhttp://faragir.net/معرفی-موسسه-فراگیر/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400موسسه آموزش عالی آزاد مهرپویان مجری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نورنکته مهم پاسخنامه کلیدیhttp://faragir.net/نکته-مهم-پاسخنامه-کلیدی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400روانشناسیhttp://faragir.net/روانشناسی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400علوم تربیتیhttp://faragir.net/علوم-تربیتی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400مشاوره و راهنمایی _ کارشناسی2http://faragir.net/مشاوره-و-راهنمایی-_-کارشناسی2/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400علوم اقتصادی نظریhttp://faragir.net/علوم-اقتصادی-نظری/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400حسابداری_ کارشناسیhttp://faragir.net/حسابداری_-کارشناسی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400مدیریت جهانگردیhttp://faragir.net/مدیریت-جهانگردی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400مدیریت بازرگانی _ کارشناسیhttp://faragir.net/مدیریت-بازرگانی-_-کارشناسی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400مدیریت صنعتیhttp://faragir.net/مدیریت-صنعتی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دانشگاه پیام نورhttp://faragir.net/دانشگاه-پیام-نور/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400مهندسی معماریhttp://faragir.net/مهندسی-معماری/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد مهندسی معماریطراحی شهریhttp://faragir.net/طراحی-شهری/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد طراحی شهریپژوهش هنرhttp://faragir.net/پژوهش-هنر/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد پژوهش هنرمهندسی منابع طبیعیhttp://faragir.net/مهندسی-منابع-طبیعی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعیمهندسی مکانیزاسیون کشاورزیhttp://faragir.net/مهندسی-مکانیزاسیون-کشاورزی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیمهندسی کشاورزیhttp://faragir.net/مهندسی-کشاورزی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزیمهندسی اقتصاد کشاورزیhttp://faragir.net/مهندسی-اقتصاد-کشاورزی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزیمهندسی موادhttp://faragir.net/مهندسی-مواد/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد مهندسی موادمهندسی مکانیکhttp://faragir.net/مهندسی-مکانیک/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیکمهندسی کامپیوترhttp://faragir.net/مهندسی-کامپیوتر/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتhttp://faragir.net/مهندسی-فناوری-اطلاعات/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتمهندسی عمرانhttp://faragir.net/مهندسی-عمران/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمرانمهندسی صنایعhttp://faragir.net/مهندسی-صنایع/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایعمهندسی شیمیhttp://faragir.net/مهندسی-شیمی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمیمهندسی برقhttp://faragir.net/مهندسی-برق/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برقفیزیکhttp://faragir.net/فیزیک/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد فیزیکشیمیhttp://faragir.net/شیمی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد شیمیزیست فناوری میکروبیhttp://faragir.net/زیست-فناوری-میکروبی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبیبیوشیمیhttp://faragir.net/بیوشیمی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد بیوشیمیزمین شناسیhttp://faragir.net/زمین-شناسی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400ریاضیhttp://faragir.net/ریاضی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد ریاضیآموزش ریاضیhttp://faragir.net/آموزش-ریاضی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400آمار ریاضیhttp://faragir.net/آمار-ریاضی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400نهج البلاغهhttp://faragir.net/نهج-البلاغه/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400مشاورهhttp://faragir.net/مشاوره/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد مشاورهمشاوره خانوادهhttp://faragir.net/مشاوره-خانواده/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400مدیریت ورزشیhttp://faragir.net/مدیریت-ورزشی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد مدیریت ورزشیمدیریت منابع انسانیhttp://faragir.net/مدیریت-منابع-انسانی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400مدیریت فناوری اطلاعاتhttp://faragir.net/مدیریت-فناوری-اطلاعات/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعاتمدیریت رسانهhttp://faragir.net/مدیریت-رسانه/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد مدیریت رسانهمدیریت دولتیhttp://faragir.net/مدیریت-دولتی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد مدیریت دولتیمدیریت بازرگانیhttp://faragir.net/مدیریت-بازرگانی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیمدیریت امور شهریhttp://faragir.net/مدیریت-امور-شهری/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400مدیریت اجراییhttp://faragir.net/مدیریت-اجرایی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400مدیریت آموزشیhttp://faragir.net/مدیریت-آموزشی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد مدیریت آموزشیکارآفرینیhttp://faragir.net/کارآفرینی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400فیزیولوژی ورزشیhttp://faragir.net/فیزیولوژی-ورزشی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشیفلسفهhttp://faragir.net/فلسفه/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400علوم سیاسیhttp://faragir.net/علوم-سیاسی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسیعلوم اقتصادیhttp://faragir.net/علوم-اقتصادی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد علوم اقتصادیعلوم ارتباطات اجتماعیhttp://faragir.net/علوم-ارتباطات-اجتماعی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400علوم اجتماعیhttp://faragir.net/علوم-اجتماعی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400علم سنجیhttp://faragir.net/علم-سنجی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400علم اطلاعات و دانش شناسیhttp://faragir.net/علم-اطلاعات-و-دانش-شناسی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400ژئومورفولوژیhttp://faragir.net/ژئومورفولوژی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400زبان و ادبیات فارسیhttp://faragir.net/زبان-و-ادبیات-فارسی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400زبان و ادبیات عربیhttp://faragir.net/زبان-و-ادبیات-عربی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400زبان و ادبیات انگلیسیhttp://faragir.net/زبان-و-ادبیات-انگلیسی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400زبان شناسی همگانیhttp://faragir.net/زبان-شناسی-همگانی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400روان شناسی عمومیhttp://faragir.net/روان-شناسی-عمومی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400روان شناسی شخصیتhttp://faragir.net/روان-شناسی-شخصیت/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400روان شناسی تربیتیhttp://faragir.net/روان-شناسی-تربیتی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400روان شناسی بالینیhttp://faragir.net/روان-شناسی-بالینی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400رفتار حرکتیhttp://faragir.net/رفتار-حرکتی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400حقوق خصوصیhttp://faragir.net/حقوق-خصوصی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400حقوق جزا و جرم شناسیhttp://faragir.net/حقوق-جزا-و-جرم-شناسی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400حقوق بین المللhttp://faragir.net/حقوق-بین-الملل/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400حسابداریhttp://faragir.net/حسابداری/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400جغرافیاhttp://faragir.net/جغرافیا/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400جامعه شناسیhttp://faragir.net/جامعه-شناسی/Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 -0400