منوی سایت

 

عنوان رشته محل کد رشته محل رشته امتحانی
اذربایجان غربی - مرکزارومیه - اموزشی پژوهشی 6001 1001
اذربایجان غربی - مرکزارومیه - الکترونیکی 6002 1001
اب وهواشناسی گرایش اب وهواشناسی محیطی -دانشگاه پیام نوراستان اصفهان - مرکزاصفهان - اموزشی پژوهشی 6003 1001
اب وهواشناسی گرایش اب وهواشناسی محیطی -دانشگاه پیام نوراستان اصفهان -مرکزاصفهان -الکترونیکی 6004 1001
اب وهواشناسی گرایش اب وهواشناسی محیطی -دانشگاه پیام نوراستان فارس -مرکزاوز -اموزشی پژوهشی 6005 1001
اب وهواشناسی گرایش اب وهواشناسی محیطی -دانشگاه پیام نوراستان فارس -مرکزاوز -الکترونیکی 6006 1001
اب وهواشناسی گرایش اب وهواشناسی محیطی -دانشگاه پیام نوراستان کردستان -مرکزسقز -اموزشی پژوهشی 6007 1001
اب وهواشناسی گرایش اب وهواشناسی محیطی -دانشگاه پیام نوراستان کردستان -مرکزسقز -الکترونیکی 6008 1001
اب وهواشناسی گرایش اب وهواشناسی محیطی -دانشگاه پیام نوراستان یزد-واحدابرکوه -اموزشی پژوهشی 6009 1001