دانشگاه‌های ارائه دهنده حقوق خصوصی

واحدهای دانشگاهی ارائه دهنده رشته حقوق خصوصی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور نوبت هجدهم به شرح زیر می‌باشد:

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1ایلامایلامآموزشی پژوهشی
2تهرانتهران جنوبآموزشی پژوهشی
3تهرانورامینآموزشی پژوهشی
4خراسان رضویمشهدآموزشی پژوهشی
5کردستانسقزآموزشی پژوهشی
6تهرانپرندآموزشی پژوهشی
7البرزهشتگردآموزشی پژوهشی