دانشگاه‌های ارائه دهنده ریاضی

واحدهای دانشگاهی ارائه دهنده رشته ریاضی کاربردی برای انواع گرایش های آن در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور نوبت هفدهم به شرح زیر می‌باشد:

 1. دانشگاه های ارائه دهنده رشته رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1آذربایجان شرقیتبریزآموزشی پژوهشی
2آذربایجان شرقیتبریزآموزشی پژوهشی
3اصفهانزرین شهرآموزشی پژوهشی
4تهرانتهران شرقآموزشی پژوهشی
5تهرانتهران شرقالکترونیکی
6خراسان رضوینیشابورآموزشی پژوهشی
7کردستانسنندجآموزشی پژوهشی

 2. دانشگاه های ارائه دهنده رشته رياضي كاربردي گرايش تحقيق در عمليات

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1اردبیلاردبیلآموزشی پژوهشی
2تهرانتهران شرقآموزشی پژوهشی
3خراسان جنوبیبیرجندآموزشی پژوهشی
4خراسان رضویگنابادآموزشی پژوهشی
5خراسان رضویگنابادالکترونیکی
6خراسان رضویمشهدآموزشی پژوهشی
7خراسان رضویمشهدالکترونیکی
8خراسان رضوینیشابورالکترونیکی
9فارسشیرازآموزشی پژوهشی
10فارسشیرازالکترونیکی
11قزوینبویین زهراآموزشی پژوهشی

 


واحدهای دانشگاهی ارائه دهنده رشته ریاضی محض برای انواع گرایش های آن در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور نوبت هفدهم به شرح زیر می‌باشد:

 1. دانشگاه های ارائه دهنده رشته رياضي محض گرايش آناليز

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1آذربایجان شرقیتبریزآموزشی پژوهشی
2آذربایجان غربیمهابادآموزشی پژوهشی
3تهرانتهران شرقآموزشی پژوهشی
4خراسان رضویمشهدآموزشی پژوهشی
5خراسان رضویمشهدالکترونیکی
6زنجانابهرآموزشی پژوهشی
7فارسشیرازآموزشی پژوهشی
8فارسشیرازالکترونیکی
9کرمانشاهاسلام آباد غربآموزشی پژوهشی
10لرستانخرم آبادآموزشی پژوهشی
11مازندرانتنکابنآموزشی پژوهشی

2. دانشگاه های ارائه دهنده رشته رياضي محض گرايش جبر

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1آذربایجان شرقیاسکوآموزشی پژوهشی
2آذربایجان شرقیبستان آبادآموزشی پژوهشی
3اصفهاناصفهانآموزشی پژوهشی
4اصفهاناصفهانالکترونیکی
5اصفهانزرین شهرآموزشی پژوهشی
6تهرانتهران شرقآموزشی پژوهشی
7تهرانتهران شرقالکترونیکی
8چهارمحال و بختیاریشهرکردآموزشی پژوهشی
9چهارمحال و بختیاریشهرکردالکترونیکی
10خراسان رضویفریمانآموزشی پژوهشی
11خراسان رضویفریمانالکترونیکی
12خراسان رضویمشهدآموزشی پژوهشی
13خراسان رضویمشهدالکترونیکی
14زنجانزنجانآموزشی پژوهشی
15سمنانسمنانآموزشی پژوهشی
16سمنانشاهرودآموزشی پژوهشی
17فارسشیرازآموزشی پژوهشی
18فارسشیرازالکترونیکی
19کرمانکرمانآموزشی پژوهشی
20کرمانکرمانالکترونیکی
21گلستانگنبد کاووسآموزشی پژوهشی
22مازندرانبابلآموزشی پژوهشی
23مازندرانبابلالکترونیکی
24مرکزیخمینآموزشی پژوهشی
25یزداردکانآموزشی پژوهشی
26یزدمهریزآموزشی پژوهشی

3. دانشگاه های ارائه دهنده رياضي محض گرايش هندسه

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1آذربایجان شرقیتبریزآموزشی پژوهشی
2آذربایجان شرقیتبریزالکترونیکی