دانشگاه‌های ارائه دهنده فیزیک

واحدهای دانشگاهی ارائه دهنده رشته فیزیک برای انواع گرایش های آن در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور نوبت هفدهم به شرح زیر می‌باشد:

1. دانشگاه های ارائه دهنده رشته فيزيك گرايش اتمي مولكولي

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1آذربایجان شرقیتبریزآموزشی پژوهشی
2خراسان رضویمشهدآموزشی پژوهشی
3فارسشیرازآموزشی پژوهشی

2. دانشگاه های ارائه دهنده رشته فيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان ها

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1اصفهانآران و بیدگلآموزشی پژوهشی
2فارسجهرمآموزشی پژوهشی

3. دانشگاه های ارائه دهنده رشته فيزيك گرايش فيزيك بنيادي

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1آذربایجان شرقیتبریزآموزشی پژوهشی
2تهرانلواساناتآموزشی پژوهشی

4. دانشگاه های ارائه دهنده رشته فيزيك گرايش فيزيك نجومي

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1تهرانتهران شرقآموزشی پژوهشی
2زنجانزنجانآموزشی پژوهشی

5. دانشگاه های ارائه دهنده رشته فيزيك گرايش هسته اي

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1تهرانتهران شرقآموزشی پژوهشی
2خراسان رضویفریمانآموزشی پژوهشی
3خراسان رضویمشهدآموزشی پژوهشی

6. دانشگاه های ارائه دهنده رشته فيزيك گرايش حالت جامد

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1آذربایجان غربیارومیهآموزشی پژوهشی
2آذربایجان غربیمیاندوآبآموزشی پژوهشی
3البرزگرمدرهآموزشی پژوهشی
4تهرانپرندآموزشی پژوهشی
5تهرانتهران شرقآموزشی پژوهشی
6خراسان رضویمشهدآموزشی پژوهشی
7خوزستاناهوازآموزشی پژوهشی
8فارسشیرازآموزشی پژوهشی
9همدانهمدانآموزشی پژوهشی
10یزدمهریزآموزشی پژوهشی