دانشگاه‌های ارائه دهنده مشاوره

واحدهای دانشگاهی ارائه دهنده رشته مشاوره برای انواع گرایش های آن در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور نوبت هفدهم به شرح زیر می‌باشد:

 1. دانشگاه‌ های ارائه دهنده رشته مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1اصفهاناصفهانآموزشی پژوهشی
2سمنانسمنانآموزشی پژوهشی
3قزوینقزوینآموزشی پژوهشی

 2. دانشگاه‌ های ارائه دهنده رشته مشاوره گرايش مشاوره خانواده

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1اصفهاناصفهانآموزشی پژوهشی
2سمنانسمنانآموزشی پژوهشی
3قزوینقزوینآموزشی پژوهشی
4مازندرانساریآموزشی پژوهشی

 3. دانشگاه‌ های ارائه دهنده رشته مشاوره گرايش مشاوره شغلي

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1اصفهاناصفهانآموزشی پژوهشی
2سمنانسمنانآموزشی پژوهشی
3قزوینقزوینآموزشی پژوهشی

 4. دانشگاه‌ های ارائه دهنده رشته مشاوره گرايش مشاوره مدرسه

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1اصفهاناصفهانآموزشی پژوهشی
2سمنانسمنانآموزشی پژوهشی
3قزوینقزوینآموزشی پژوهشی