دانشگاه‌های ارائه دهنده مهندسی صنایع

واحدهای دانشگاهی ارائه دهنده رشته مهندسی صنایع برای انواع گرایش آن در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور نوبت هفدهم به شرح زیر می‌باشد:

 1. دانشگاه های ارائه دهنده رشته مهندسي صنايع گرایش مديريت مهندسي

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1بوشهرمرکز بین الملل عسلویهآموزشی پژوهشی
2تهرانتهران شمالآموزشی پژوهشی
3تهرانتهران شمالالکترونیکی
4تهرانریآموزشی پژوهشی

 2. دانشگاه های ارائه دهنده رشته مهندسي صنايع گرایش بهينه سازي سيستم ها

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1بوشهرمرکز بین الملل عسلویهآموزشی پژوهشی
2تهرانتهران شمالآموزشی پژوهشی
3تهرانتهران شمالالکترونیکی
4هرمزگانمرکز بین الملل کیشآموزشی پژوهشی

 3. دانشگاه های ارائه دهنده رشته مهندسي صنايع گرایش مدل سازي سيستم هاي كلان

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1بوشهرمرکز بین الملل عسلویهآموزشی پژوهشی
2بوشهرمرکز بین الملل عسلویهالکترونیکی
3تهرانتهران شمالآموزشی پژوهشی
4تهرانتهران شمالالکترونیکی