دانشگاه‌های ارائه دهنده مهندسی معماری

واحدهای دانشگاهی ارائه دهنده رشته مهندسی معماری در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌ نور نوبت هفدهم به شرح زیر می‌باشد:

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1بوشهرمرکز بین الملل عسلویهآموزشی پژوهشی
2تهرانتهران شرقآموزشی پژوهشی
3هرمزگانبندرعباسآموزشی پژوهشی
4هرمزگانمرکز بین الملل کیشآموزشی پژوهشی