دانشگاه‌های ارائه دهنده ژنتیک

تنها واحد دانشگاهی ارائه دهنده رشته ژنتیک در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌ نور نوبت هفدهم به شرح زیر می‌باشد:

ردیفاستانمرکز / واحد مجریشیوه آموزشی
1تهرانریآموزشی پژوهشی