دانشگاه پیام نور - واحد سمنان

  آدرس: سمنان، میدان استاندارد، جنب اداره محیط زیست، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 02333374005

  سایت: abn.khz.pnu.ac.ir

 


پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد سمنان به صورت فراگیر پیام نور و بدون شرکت در کنکور ارشد سراسری برای رشته های تحصیلی زیر امکان پذیر است: 

زبان و ادبیات فارسی

شیمی گرایش شیمی آلی

زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی