شاید تا به حال دیده یا شنیده باشید که برخی از داوطلبان کنکور و یا دانش آموزان از نحوه تست زنی شکایت دارند . اغلب افراد با وجود درس خواندن های بسیار مهارت تست زنی نداشته و با شکست مواجه خواهند شد .

آیا مهارت در تست زنی با میزان درس خواندن فرد رابطه دارد ؟ آیا هرکسی بیشتر درس خوانده باشد بهتر تست می زند ؟ در واقع می توان گفت تست زنی مقوله ای جدا از تشریحی درس خواندن می باشد ؛ پس نمی توان گفت رابطه ای مستقیم دارند اما به یکدیگر بی ربط هم نیستند .