شرایط تبدیل وضعیت از دانش پذیری به دانشجویی
1ـ نمره نهایی لازم برای قبولی بر اساس تاثیر 80 در صدی میانگین دروس حاصل از آزمون دانش پذیری  و تاثیر 20 درصدی میانگین مدرک کارشناسی می باشد.
2ـ میانگین مدرک کارشناسی برای  دانش پذیرانی که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند حاصل میانگین معدل دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است.
3ـ برای پاسخهای غلط نمره منفی لحاظ  نمی شود.
4ـ تغییر وضعیت دانش پذیری به دانشجویی منوط به احراز شرایط زیر است:
1ـ 4 ـ شرکت درآزمون های پایان نیم سال دانش پذیری مشتمل بر 8 تا 10 واحد درسی.
2 ـ 4 ـ کسب نمره نهایی لازم با توجه به ظرفیت پذیرش در رشته محل انتخابی.