نوبت هفدهم جامعه شناسی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال اول دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هفدهم پذیرش بهمن ماه 1395

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1بینش های جامعه شناسی 1
(تاریخ تفکرات جامعه شناسی)
2نظریه های کلاسیک جامعه شناسیدیلینی نشر نی تیم / بهرنگ صدیقی، وحید طلوعینشر نی
2جامعه شناسی جوانان21. جامعه شناسی جوانان ایران
2. مبانی جامعه شناسی جوانان
1. محمد سعید ذکایی
2. برنهارد شفرز ترجمه کرامت الله راسخ
1. انتشارات اگه
2. نشر نی
3زبان تخصصی2مفاهیم اساسی در علوم اجتماعیسیدمرتضی نوربخش گلپایگانیدانشگاه پیام نور
4توسعه اجتماعی – اقتصادی2توسعه و نابرابریمحمد جواد زاهدی مازندرانیمازیار
5جامعه شناسی مسائل اجتماعی21. نگرشی نو در طرح مسائل اجتماعی
2. رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی
1. دانیلین لوزیک ترجمه: سعید معیدفر
2. ارل رابینگتن، مارتین واینبرگ رحمت اله صدیق سروستانی
1. امیرکبیر
2. تهران ( انتشارات دانشگاه تهران)