بی شک فردی که تصمیم به کارآفرینی گرفته در یک مسیر پر فراز و نشیب قدم گذاشته ؛ مدیر و یا کارآفرین ها از مجموعه ای مهارت های رهبری برخوردار بوده که بی شک بسیاری از افراد این مهارت ها را ندارند .

کارآفرینان در مسیری قدم گذاشته که افراد کمی این مسیر را انتخاب خواهند کرد ؛ به همین دلیل نیز از آن ها انتظار بیشتری باید داشت . گاهی کارآفرینان تمام قواعد را زیر پا گذاشته و حتی ممکن است طبق قواعد خود پیش روند .

یک کارآفرین و یا مدیر موفق دائم در حال تلاش بوده و دست از تلاش برنمی دارد . همواره انعطاف پذیر بوده و همچنین پیشرفت خود را با تجربه های مختلف و همچنین شکست خوردن می بیند ؛ این دیدگاه سبب خواهد شد تا وی به سرعت چالش ها را زیر پا بگذارد .