کتاب های فراگیر پیام نور حسابداری

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته حسابداری

  

  نام درس: حسابداری مدیریت

   عنوان کتاب: حسابداری مدیریت

   مولف: محمدرضا نیکبخت، زهرا دیانتی

   انتشارات:‌ کتاب مهربان نشر

  

 


  

  نام درس: حسابداری بخش عمومی

   عنوان کتاب: حسابداری پیشرفته بخش عمومی

   مولف: جعفر باباجانی

   انتشارات:‌ دانشگاه علامه طباطبایی

 

 


  

  نام درس: حسابرسی پیشرفته

   عنوان کتاب: نظریه های حسابرسی

   مولف: جواد رضازاده

   انتشارات:‌ ترمه

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.