کتاب های فراگیر پیام نور ژنتیک

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته ژنتیک

  

  نام درس: ژنتیک انسانی تکمیلی (2 واحد)

   عنوان کتاب: ژنتیک در پزشکی تامسون (ویرایش هشتم)

   مولف: رابرت . ال نوسبام / محمدغفرانی. عاطفه شیرکوند، فریناز به فرجام (زیر نظر نجات مهدیه)

   انتشارات:‌ برای فردا

  

 


  

  نام درس: ژنتیک مولکولی (2 واحد)

   عنوان کتاب: زیست شناسی مولکولی جلد 1

   مولف: مصطفی عبادی- غلامرضا بیدخوری - لاله عارف عشقی

   انتشارات:‌ پوران پژوهش

 

 


  

  نام درس: مهندسی ژنتیک (2 واحد)

   عنوان کتاب:اصول ومبانی مهندسی ژنتیک

   مولف: محمدعلی ابراهیمی- مسعود توحیدی فر - ایلیاز احمدی نیک

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 


  

  نام درس: ژنتیک سرطان (2 واحد)

   عنوان کتاب: اصول ژنتیک سرطان

   مولف: فردبانز/ روح الله نجفی سیستانی- مجید تفریحی - هادی شیرزاد

   انتشارات:‌ برای فردا

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.