بسمه تعالي

موسسه آموزشي انتشاراتي سيميا

آزمون جامع شبيه سازي شده کارشناسي ارشد فراگير پيام نور

نام نام خانوادگي رشته استان شهر
زهرا مويدي روانشناسي باليني کرج کرج

کارنامه دروس:

رديف نام درس نمره تعداد صحيح غلط سفيد درصد بالاترين درصد تراز بالاترين تراز پايين ترين تراز رتبه کل
1 روان‌شناسي رشد پيشرفته 13.00 20 13 7 0 65.00 90.00 6980.96 10084.93 -1089.36 13
2 روانشناسي پزشکي و نوروپسيکوژي 15.00 20 15 5 0 75.00 85.00 9069.78 10228.86 376.73 3
3 نظريه‌هاي شخصيت 15.00 20 15 5 0 75.00 95.00 7057.96 9225.51 -1070.36 15

وضعيت داوطلب در گرايشها:

رديف عنوان نمره تراز بيشترين تراز رتبه کل
1 روانشناسي باليني 14.33 7702.90 9485.17 5

پاسخهاي داوطلب و گزينه هاي صحيح:

شماره سوال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
پاسخ داوطلب 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 1 1 2 1 4 2 1 3 2
پاسخ صحيح 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 1 2 1 4 3 3 4 4
درصد پاسخ صحيح 70.8 64.0 59.6 60.7 74.2 49.4 36.0 64.0 70.8 47.2 21.3 19.1 57.3 60.7 67.4 49.4 50.6 15.7 22.5 20.2

شماره سوال 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
پاسخ داوطلب 1 1 2 3 4 4 2 2 4 2 4 2 4 3 2 4 3 1 2 1
پاسخ صحيح 3 1 2 3 1 4 4 2 1 2 3 2 4 3 2 4 3 1 2 1
درصد پاسخ صحيح 10.1 39.3 41.6 84.3 28.1 36.0 11.2 46.1 59.6 29.2 30.3 56.2 49.4 50.6 55.1 38.2 30.3 23.6 51.7 27.0

شماره سوال 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
پاسخ داوطلب 4 3 1 4 2 1 3 1 3 4 1 4 2 3 2 1 1 2 1 2
پاسخ صحيح 4 2 1 4 2 4 3 1 3 1 3 4 2 3 2 1 1 2 3 2
درصد پاسخ صحيح 46.1 9.0 32.6 92.1 39.3 39.3 84.3 66.3 67.4 61.8 62.9 41.6 74.2 38.2 74.2 56.2 75.3 39.3 48.3 71.9