منوی سایت

شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
ارتباط رشد و تکامل ذهنی رشد مغزی کودکان با زمان تولد آن‌ها

بر اساس تحقیقات جدید در موش‌ها زایمان زودتر از زمان تعیین شده شروعی برای گسترش مرگ نورون‌های مغزی است.

 

 

 درست قبل و بعد از تولد، تقریبا نیمی از نورون‌ها در طی رشد مغزی از بین می‌روند. دانشمندان این فرایند را بیش از نیم قرن است که کشف کرده اند، اما کسی درباره علت آن خبر ندارد. آیا یک سیگنال بیرونی مانند تولد آنرا کنترل میکند یا یک فرایند رشدی مادرزادی؟
کاستیلو رویز و همکارانش زایمان را با یک روز تاخیر و یک روز زودتر در موش‌ها اندازه گیری کرده و مشاهده کردند که چگونه تغییرات بر مرگ نورون‌ها تاثیر می‌گذارند. با تمرکز بر نواحی مغزی که مرگ سلولی گسترده‌ای را بعد از تولد دارد محققان میتوانند اثر تغییرات کوچک در زمان تولد را شناسایی کنند.
تولد زود هنگام روند مرگ سلولی را جلو می‌اندازد، اما تاخیر در زایمان تاثیری در شروع مرگ سلولی ندارد. این نشان می‌دهد که با تاخیر در تولد یک روند رشدی معمولی اتفاق می‌افتد.