منوی سایت

چهارشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۹
تجربه برگزاری امتحانات دانشگاه تهران در پیام نور بسیار موفق بود

وزیر سابق علوم و مشاور عالی دانشگاه تهران، دکتر رضا فرجی دانا، دررابطه با عملکرد دانشگاه پیام نور دربرگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه تهران اظهار داشت که ظرفیت و بسترهای دانشگاه پیام نور در زمینه آموزش الکترونیکی قابل تقدیر می باشد و سایر دانشگاه های کشور نیز باید از این امکانات نهایت بهره را ببرند.
وی افزود: با توجه به گستردگی و یکپارچگی شبکه ای دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، استفاده از ظرفیت های این دانشگاه صرفاً نمی تواند در مواقع بحرانی مانند دوره کرونا باشد بلکه در شرایط عادی نیز سایر دانشگاه ها می توانند از این گستردگی و آموزش الکترونیکی نهایت استفاده را ببرند.
مشاور عالی دانشگاه تهران همچنین تصریح کرد: دانشگاه پیام نور سال ها است که در زمینه آموزش الکترونیکی پیشقراول است و سایر دانشگاه ها چنین ظرفیتی را ندارند لذا استفاده از این امکانات و تجهیزات هم برای آموزش عالی کشور و هم برای دانشگاه پیام نور برد - برد محسوب می شود.