منوی سایت

سه شنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
جشنواره ایده ها و تجربیات آموزشی و ترتیبی ایتات

جشنواره ایده‌ها و تجربه‌های آموزشی و تربیتی «ایتات»، به منظور تقویت خلاقیت و بالابردن توانمندی معلمان و مربیان و اساتید شروع به‌کار کرده است و به نفرات برتر، جوایز نقـدی بـرای حمایـت از اجرایـی شـدن ایده تعلق خواهـد گرفت.

جشنواره ایده‌ها و تجربه‌های آموزشی و تربیتی با هدف ارتقای فرهنگسازی و بالا بردن فعالیتهای تربیتی و آموزشی، ایجاد شبکه ارتباطی فعالان حوزه تعلیم و تربیت، شناسایی نیروهای خلاق عرصه تعلیم و تربیت و گردآوری ایده‌های تربیتی نوآورانه نیز دنبال می‌شود.

این جشنواره، شامل دو مرحله مقدماتی و کشـوری خواهد بود؛ در مرحلـه مقدماتـی، هر مجموعه آموزشـی (مدرسـه، دانشـگاه، حـوزه و ...) جشـنواره را در مجموعـه خـود برگزار میکند و در طـی این جشـنواره معلمـان، مربیان و اسـاتید، ایده‌هـا و روشهای نویـن تربیتـی و آموزشـی خـود را طـی 5 تا 10 دقیقـه ارائه می‌دهند و پـس از داوری، سـه ایده برتر هـر مجموعـه به مرحله کشـوری این جشـنواره معرفی می شوند؛ در مرحلـه کشـوری ایده‌هـای ارسال شـده از مرحلـه مقدماتـی و ایده‌هایـی کـه بـه صـورت مسـتقیم بـه جشـنواره کشـوری ارسـال می‌شـوند، توسـط تیم داوری ارزیابی میشوند.نــوآوری طـرح و ایـده، قابل اجـرا بـودن آن، کیفیـت و پختگـی ایـده یـا تجربـه و درنهایـت روش ارائـه طـرح شــاخصهای موردنظــر بــرای داوری هــر طــرح می باشد؛ تعییـن داوران مرحلـه مقدماتـی نیـز برعهـده هـر مجموعـه آموزشـی است.

 ایده هایی که در مرحله داوری کشـوری پذیرفته شـوند، برای شـرکت در دوره آموزش «شـیوه ارائـه» دعـوت می‌شـوند و در نهایـت شـرکت‌کنندگانی که در این دوره موفق شوند، امـکان ارائـه در روز جشـنواره را خواهنـد داشـت و از میـان ایده ها نفرات برگزیـده نهایی انتخاب شـده و جوایز نقـدی بـرای حمایـت از اجرایـی شدن ایده  اهدا میشود.

آخرین مهلت ارسال آثار برای این جشنواره، 22 خرداد است وزمان برگزاری جشنواره در شهریور امسال است.