استان اصفهان

1. دانشگاه پیام نور - واحد آران و بیدگل

  آدرس: آران و بیدگل، بلوار دانشگاه، دانشگاه پیام نور

  تلفن:  03154752657

  سایت: www.pnuab.ac.ir


2. دانشگاه پیام نور - واحد اردستان

  آدرس: اردستان، ضلع شرقی جاده کمربندی اردستان  نائین، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 04154230489

  سایت: www.ardestan.isfahan.pnu.ac.ir


3. دانشگاه پیام نور - واحد اصفهان

  آدرس: اصفهان، خیابان مشتاق سوم، بعد از پل شهرستان، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 03132608027

  سایت:  www.es.isfahan.pnu.ac.ir


4. دانشگاه پیام نور - واحد بهارستان

  آدرس: بهارستان، میدان ول یعصر(عج)، خیابان شمشاد شرقی، دانشگاه پیام نور واحد بهارستان

  تلفن: 0316826550

  سایت: www.bhr.isfahan.pnu.ac.ir


5. دانشگاه پیام نور - واحد پیربکران

  آدرس: شهر پیربکران، محله خوانسارک، دانشگاه پیام نور

  تلفن:   03137214253

  سایت: www.pir.isfahan.pnu.ac.ir


6. دانشگاه پیام نور - واحد تیران

  آدرس: تیران، بلوار امام خمینی(ره)، خیابان دانشگاه، دانشگاه پیام نور

  تلفن:  03142225592

  سایت:  www.tiran.isfahan.pnu.ac.ir


7. دانشگاه پیام نور - واحد خوانسار

  آدرس: خوانسار، خیابان دانشگاه، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 03157776182

  سایت:  www.khansar.isfahan.pnu.ac.ir


8. دانشگاه پیام نور - واحد زرین شهر

  آدرس: زرین شهر، بلوار توحید، دانشگاه پیام نور

  تلفن:  03152233991

  سایت: www.zsh.isfahan.pnu.ac.ir


9. دانشگاه پیام نور - واحد سمیرم

  آدرس: سمیرم، خیابان دانشگاه، روبروی دادگستری، دانشگاه پیام نور

  تلفن:  53666084

  سایت: www.semirom.isfahan.pnu.ac.ir


10. دانشگاه پیام نور - واحد شاهین شهر

  آدرس: شاهین شهر، خیابان امام خمینی(ره)، خیابان سعدی جنوبی، انتهای بلوار نور، دانشگاه پیام نور

  تلفن:  03145200810

  سایت: www.shsh.isfahan.pnu.ac.ir


11. دانشگاه پیام نور - واحد شهرضا

  آدرس: شهرضا، جنب پارک شهید بهشتی، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 03153236967

  سایت: www.bostan.eaz.pnu.ac.ir


12. دانشگاه پیام نور - واحد کاشان

  آدرس: کاشان، بلوار امام رضا(ع)، چهارراه نور، خیابان پیام، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 0315542263

  سایت:  www.kashan.isfahan.pnu.ac.ir


13. دانشگاه پیام نور - واحد گلپایگان

  آدرس: گلپایگان، خیابان دانشگاه، جنب استادیوم تختی، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 03157240072

  سایت: www.gpyg.isfahan.pnu.ac.ir


14. دانشگاه پیام نور - واحد مبارکه

  آدرس: مبارکه، بلوار امام خمینی(ره)، محله 2 صفائیه، دانشگاه پیام نور

  تلفن:  03152673380

  سایت: www.mbrk.isfahan.pnu.ac.ir


15. دانشگاه پیام نور - واحد نجف آباد

  آدرس: نجف آباد، بلوار شهید مطهری، جنب پارک دریاچه، دانشگاه پیام نور

  تلفن:  03142225592

  سایت: www.njfb.isfahan.pnu.ac.ir


16. دانشگاه پیام نور - واحد نطنز

  آدرس: نطنز، میدان بسیج، ابتدای جاده قدیم کاشان، دانشگاه پیام نور

  تلفن: 03154229157

  سایت: www.natanz.isfahan.pnu.ac.ir


17. دانشگاه پیام نور - واحد وزوان

  آدرس: وزوان، شرق جاده اصفهان تهران، دانشگاه پیام نور

  تلفن:  0314542566

  سایت: www.vazvan.isfahan.pnu.ac.ir