اصول حسابداری ۱ مدیریت کسب و کار

مجموعه سوالات امتحانی درس اصول حسابداری ۱ مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور که بر اساس نیمسال های تحصیلی مختلف طبقه بندی شده است. دانشجویان گرامی جهت دریافت رایگان نمونه سوالات امتحانی درس مذکور بر روی دکمه دانلود سوالات امتحانی کلیک نمایند.

 

عنوان درس: اصول حسابداری ۱

کد درس: 1214066

 

 


  مجموعه سوالات امتحانی پایان ترم درس اصول حسابداری ۱ مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شامل نمونه سوالات نیمسال‌ های تحصیلی زیر می باشد:

ردیف نیمسال تحصیلی نوع آزمون پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی توضیحات
۱ تابستان ۹۹ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود است پاسخنامه مربوطه موجود است  
۲ ۹۸-۹۹-۱ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود است پاسخنامه مربوطه موجود است  
۳ تابستان ۹۸ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۴ ۹۷-۹۸-۲ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۵ ۹۷-۹۸-۱ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود است پاسخنامه مربوطه موجود است  
۶ تابستان ۹۷ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود است پاسخنامه مربوطه موجود است  
۷ ۹۶-۹۷-۲ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۸ ۹۶-۹۷-۱ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود است پاسخنامه مربوطه موجود است  
۹ تابستان ۹۶ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود است پاسخنامه مربوطه موجود است  
۱۰ ۹۵-۹۶-۲ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود است پاسخنامه مربوطه موجود است  
۱۱ ۹۵-۹۶-۱ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود است پاسخنامه مربوطه موجود است  
۱۲ تابستان ۹۵ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود است پاسخنامه مربوطه موجود است  
۱۳ ۹۴-۹۵-۲ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود است پاسخنامه مربوطه موجود است  
۱۴ ۹۴-۹۵-۱ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود است پاسخنامه مربوطه موجود است  
۱۵ تابستان ۹۴ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود است پاسخنامه مربوطه موجود است  
۱۶ ۹۳-۹۴-۲ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود است پاسخنامه مربوطه موجود است  
۱۷ ۹۳-۹۴-۱ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود است پاسخنامه مربوطه موجود است  
۱۸ ۹۲-۹۳-۲ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود است پاسخنامه مربوطه موجود است  
۱۹ ۹۲-۹۳-۱ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود است پاسخنامه مربوطه موجود است  
۲۰ تابستان ۹۲ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود است پاسخنامه مربوطه موجود است  
۲۱ ۹۱-۹۲-۲ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود است پاسخنامه مربوطه موجود است  
۲۲ ۹۱-۹۲-۱ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود است پاسخنامه مربوطه موجود است  
۲۳ تابستان ۹۱ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۲۴ ۹۰-۹۱-۲ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۲۵ تابستان ۹۰ تشریحی سوال تستی یا تشریحی نبوده پاسخنامه مربوطه موجود است  
۲۶ ۸۹-۹۰-۲ تشریحی سوال تستی یا تشریحی نبوده پاسخنامه مربوطه موجود است  
۲۷ ۸۹-۹۰-۱ تشریحی سوال تستی یا تشریحی نبوده پاسخنامه مربوطه موجود است  
۲۸ ۸۸-۸۹-۲ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود است پاسخنامه مربوطه موجود است  
۲۹ ۸۷-۸۸-۱ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود است پاسخنامه مربوطه موجود است