امتیازات و مزایای دوره های فراگیر پیام نور

1. کتاب و منابع امتحانات در دانشگاه پیام نور و ترم اول دانش پذیری کارشناسی ارشد، کاملاً مشخص می باشد.

2. امتحانات پایان ترم اول چهارگزینه‌ای بوده و نمره منفی ندارد.

3. دانش پذیر می تواند آزادانه رشته ها و واحدهای دانشگاهی مورد نظرخود را انتخاب نماید.

4. دانشگاه پیام نور مدرک رسمی و مورد نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشجو ارائه می نماید و یک دانشگاه دولتی می باشد.

5. دانشجو می تواند در مقطع کارشناسی ارشد با حداقل شهریه وهمچنین ادامه تحصیل در مقاطعبالاتر در دانشگاه های معتبر ادامه تحصیل دهد.

6. سازمان نظام وظیفه برای کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور (پذیرش از طریق کنکور سراسری و یا فراگیر پیام‌نور) معافیت تحصیلی صادر می کند.

7. هر دانشجو می تواند با انتخاب دروس به شیوه عادی در کلاس ها حضور یابد و یا با انتخاب دروس به شیوه خودخوان یا الکترونیکی در کلاس ها حضور نداشته باشد.

8. دانشجو در صورت پذیرش در شهرستان، می تواند محل برگزاری آزمون  خود را یک ماه قبل ازامتحانات شهر خود را انتخاب نماید.

9. پرداخت شهریه، انتخاب واحد و کلیه امور مربوط به دانشجویان بصورت الکترونیکی بوده و نیاز به مراجعه حضوری نمی باشد.

10. با توجه به اجباری نبودن حضور در کلاس های درسی دانشگاه پیام نور و مطالعه کتاب و منابع امتحانی و شرکت در امتحانات، فرصت بسیار مناسبی برای افرادی که بدلیل مشغله زیاد کاری و سایر موارد از ادامه تحصیل خود در مقطع کارشناسی ارشد باز مانده اند، فراهم گردیده است.