منوی سایت

بایگانی زبان تخصصی مدیریت سال 1400

بایگانی زبان تخصصی مدیریت سال 1400

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 زبان تخصصی جلسه اول
2 زبان تخصصی جلسه دوم
3 زبان تخصصی جلسه سوم
4 زبان تخصصی جلسه چهارم
5 زبان تخصصی جلسه پنجم
6 زبان تخصصی جلسه ششم
7 زبان تخصصی جلسه هفتم
8 زبان تخصصی جلسه هشتم
9 زبان تخصصی جلسه نهم
10 زبان تخصصی جلسه دهم
11 زبان تخصصی جلسه یازدهم
12 زبان تخصصی جلسه دوازدهم
13 زبان تخصصی جلسه سیزدهم
فایل کتاب اصلی منبع درسی
فایل فایل 1 جزوه استاد
فایل فایل 2 جزوه استاد
فایل فایل 3 جزوه استاد
فایل فایل 4 جزوه استاد
فایل واژگان کلیدی زبان تخصصی مدیریت جزوه استاد