منوی سایت

بایگانی متون تخصصی سال 1400

بایگانی متون تخصصی سال  1400

ردیف عنوان درس توضیحات اجرا
1 متون تخصصی جلسه اول
2 متون تخصصی جلسه دوم
3 متون تخصصی جلسه سوم
4 متون تخصصی جلسه چهارم
5 متون تخصصی جلسه پنجم
6 متون تخصصی جلسه ششم
7 متون تخصصی جلسه هفتم
8 متون تخصصی جلسه هشتم
9 متون تخصصی جلسه نهم
10 متون تخصصی جلسه دهم
11 متون تخصصی جلسه یازدهم
12 متون تخصصی جلسه دوازدهم
13 متون تخصصی جلسه سیزدهم
14 متون تخصصی جلسه چهاردهم
15 متون تخصصی جلسه پانزدهم
16 متون تخصصی جلسه شانزدهم
فایل کتاب اصلی منبع درسی
فایل فایل 1 جزوه استاد
فایل فایل 2 جزوه استاد
فایل فایل 3 جزوه استاد
فایل فایل 4 جزوه استاد
فایل واژگان کلیدی متون تخصصی روانشناسی جزوه استاد