برخی از ضوابط ادامه تحصیل در فراگیر پیام نور

برخی از ضوابط ادامه تحصیل در دوره دانشجویی

برای اطلاع آن دسته از دانش پذیرانی که در آزمون پایان نیمسال دانش پذیری قبول می شوند و شرایط تبدیل وضعیت را طبق مفاد دفترچه احراز نموده و به دانشجو تبدیل وضعیت می دهند برخی از ضوابط ادامه تحصیل به شرح ذیل اعلام می گردد:

1. متقاضی در صورت موفقیت در آزمون پایان دوره دانشپذیری و احراز شرایط مندرج در دفترچه به دانشجو تبدیل وضعیت داده و برای ادامه تحصیل به مرکز پذیرفته شده معرفی می شود.

2. دانشجویی که در دوره دانشپذیری نمرات زیر 12 کسب نموده و قبول اعلام شده، لازم است دروس مورد نظر را در مدت مجاز تحصیل با رعایت پیش نیاز دروس اخذ و با موفقیت (کسب حداقل نمره 12) بگذراند و دروس مذکور شامل مقررات معادلسازی نمی گردد.

3. دانشجو میتواند با توجه به امکانات دانشگاه با پرداخت شهریه های ثابت و متغیر از کلاسهای رفع اشکال گروهی و فردی و سایر موارد مرتبط با خدمات آموزشی استفاده کند.

4. انتقال، تغییر رشته و گرایش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ممنوع است.

5. دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در مهلت اعلام شده از سوی دانشگاه برای ثبت نام و انتخاب واحد درسی اقدام کند. عدم اقدام به موقع در هر نیمسال تحصیلی به منزله محرومیت از ادامه تحصیل در آن نیمسال تحصیلی می باشد.

6. تعداد کل واحدهای درسی در هر رشته تحصیلی برای دریافت مدرک تحصیلی (کارشناسی ارشد) حسب رشته تحصیلی و بر اساس سرفصل مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. دانشجو حسب مورد به تشخیص گروه آموزشی موظف به دریافت و گذراندن واحدهای جبرانی (حداکثر 12 واحد درسی) و واحدهای اضافی (حداکثر 8 واحد) می باشد.

7. تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی (به جز آخرین نیمسال تحصیلی) انتخاب کند با توجه به میانگین نمرات قبلی دانشجو حداقل 6 و حداکثر 14 واحد درسی می باشد.

8. نمره قبولی در هر درس که آزمون آن به صورت متمرکز برگزار میشود، حداقل 12 از 20 است و برای دریافت مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حداقل میانگین مورد نیاز 14 از 20 می باشد.

9. واحدهای ارائه شده در هر نیمسال تحصیلی با توجه به امکانات دانشگاه و برنامه آموزشی رشته تحصیلی تعیین می شود.

10. برنامه های آزمایشگاهی بعضی دروس در آزمایشگاه استانی دانشگاه و خارج از مرکز محل تحصیل دانشجو اجرا می شود.

11. دانشجو می تواند در صورت تمایل از ادامه تحصیل انصراف دهد. این درخواست باید به صورت کتبی به مرکز مربوط ارائه شود.

12. ارائه مدرک تحصیلی و ریز نمرات به دانش آموختگان در هر زمان منوط به تسویه حساب مالی با دانشگاه است.

13. هیچگونه مزایا از قبیل کمک هزینه تحصیلی، بیمه، خوابگاه و.... به دانشجو تعلق نمی گیرد.

14. طول دوره تحصیلی کارشناسی ارشد 3 سال است و در صورت لزوم افزایش سنوات تابع مقررات آموزشی دانشگاه است.

15. متقاضیان برای آشنایی بیشتر با دانشگاه پیام نور و اطلاع از بخشنامه ها و آئین نامه های دانشگاه پیامنور میتوانند به پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی pnu.ac.ir مراجعه نمایند.

16. ثبت نام متقاضیان در دوره فراگیر به معنی آگاهی از تمامی ضوابط دانشگاه و پذیرش آئین نامه آموزشی می باشد.