منوی سایت

گرایش مدیریت راهبردی در  سازمان های ورزشی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت ورزشیمدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی1401-02شهریور 1401دانلود
2مدیریت ورزشیمدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی1400-01شهریور 1400دانلود
3مدیریت ورزشیمدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4مدیریت ورزشیمدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی1398-99مهر ماه 1398دانلود
5مدیریت ورزشیمدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی1397-98تیرماه 1398دانلود