گرایش فیزیولویی ورزشی کاربردی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولویی ورزشی کاربردی

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1فیزیولوژی ورزشیفیزیولویی ورزشی کاربردی1401-02شهریور 1401دانلود
2فیزیولوژی ورزشیفیزیولویی ورزشی کاربردی1400-01شهریور 1400دانلود
3فیزیولوژی ورزشیفیزیولویی ورزشی کاربردی1398-99بهمن 1398دانلود
4فیزیولوژی ورزشیفیزیولویی ورزشی کاربردی1398-99مهر 1398دانلود
5فیزیولوژی ورزشیفیزیولویی ورزشی کاربردی1397-98تیرماه 1398دانلود