گرایش بازرگانی بین المللی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت بازرگانیبازرگانی بین المللی1401-02شهریور 1401دانلود
2مدیریت بازرگانیبازرگانی بین المللی1400-01شهریور 1400دانلود
3مدیریت بازرگانیبازرگانی بین المللی1399-00بهمن 1399دانلود
4مدیریت بازرگانیبازرگانی بین المللی1398-99اردیبهشت ماه 1399دانلود
5مدیریت بازرگانیبازرگانی بین المللی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
6مدیریت بازرگانیبازرگانی بین المللی1398-99مهرماه 1398دانلود
7مدیریت بازرگانیبازرگانی بین المللی1397-98تیرماه 1398دانلود