گرایش کارآفرینی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی

ردیفرشتهگرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت بازرگانیکارآفرینی1401-02شهریور 1401دانلود
2مدیریت بازرگانیکارآفرینی1400-01شهریور 1400دانلود
3مدیریت بازرگانیکارآفرینی1399-00بهمن 1399دانلود
4مدیریت بازرگانیکارآفرینی1398-99اردیبهشت 1399دانلود
5مدیریت بازرگانیکارآفرینی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
6مدیریت بازرگانیکارآفرینی1398-99مهرماه 1398دانلود
7مدیریت بازرگانیکارآفرینی1397-98تیرماه 1398دانلود