گرایش   بازاریابی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

ردیفرشتهگرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت بازرگانیبازاریابی1401-02شهریور 1401دانلود
2مدیریت بازرگانیبازاریابی1400-01شهریور 1400دانلود
3مدیریت بازرگانیبازاریابی1399-00بهمن 1399دانلود
4مدیریت بازرگانیبازاریابی1398-99اردیبهشت 1399دانلود
5مدیریت بازرگانیبازاریابی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
6مدیریت بازرگانیبازاریابی1398-99مهرماه 1398دانلود
7مدیریت بازرگانیبازاریابی1397-98تیرماه 1398دانلود