گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی

ردیفرشتهگرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت فناوری اطلاعاتمدیریت منابع اطلاعاتی1401-02شهریور 1401دانلود
2مدیریت فناوری اطلاعاتمدیریت منابع اطلاعاتی1400-01شهریور 1400دانلود
3مدیریت فناوری اطلاعاتمدیریت منابع اطلاعاتی1399-00بهمن ماه 1399دانلود
4مدیریت فناوری اطلاعاتمدیریت منابع اطلاعاتی1398-99اردیبهشت 1399دانلود
5مدیریت فناوری اطلاعاتمدیریت منابع اطلاعاتی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
6مدیریت فناوری اطلاعاتمدیریت منابع اطلاعاتی1398-99مهرماه 1398دانلود
7مدیریت فناوری اطلاعاتمدیریت منابع اطلاعاتی1397-98تیرماه 1398دانلود