گرایش کسب و کار الکترونیک

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت فناوری اطلاعاتکسب و کار الکترونیک1401-02شهریور 1401دانلود
2مدیریت فناوری اطلاعاتکسب و کار الکترونیک1400-01شهریور 1400دانلود
3مدیریت فناوری اطلاعاتکسب و کار الکترونیک1399-00بهمن ماه 1399دانلود
4مدیریت فناوری اطلاعاتکسب و کار الکترونیک1398-99اردیبهشت 1399دانلود
5مدیریت فناوری اطلاعاتکسب و کار الکترونیک1398-99بهمن ماه 1398دانلود
6مدیریت فناوری اطلاعاتکسب و کار الکترونیک1398-99مهرماه 1398دانلود
7مدیریت فناوری اطلاعاتکسب و کار الکترونیک1397-98تیرماه 1398دانلود