گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

ردیفرشتهگرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانی1401-02شهریور 1401دانلود
2مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانی1400-01شهریور 1400دانلود
3مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانی1399-00بهمن 1399دانلود
4مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانی1398-99اردیبهشت 1399دانلود
5مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
6مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانی1398-99مهرماه 1398دانلود
7مدیریت کسب و کاررفتار سازمانی و منابع انسانی1397-98تیرماه 1398دانلود