گرایش مشاوره‌ مدرسه

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مشاوره گرایش مدرسه

ردیفرشتهگرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مشاوهمشاوره مدرسه1401-02شهریور 1401دانلود
2مشاوهمشاوره مدرسه1400-01شهریور 1400دانلود
3مشاورهمشاوره مدرسه1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4مشاورهمشاوره مدرسه1398-99مهرماه 1398دانلود
5مشاورهمشاوره مدرسه1397-98تیرماه 1398دانلود