گرایش  آب و سازه های هیدرولیکی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی

ردیفرشتهگرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مهندسی عمرانآب و سازه های هیدرولیکی1401-02شهریور 1401دانلود
2مهندسی عمرانآب و سازه های هیدرولیکی1400-01شهریور 1400دانلود
3مهندسی عمرانآب و سازه های هیدرولیکی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4مهندسی عمرانآب و سازه های هیدرولیکی1397-98تیرماه 1398دانلود