گرایش تبدیل  انرژی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

ردیفرشتهگرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مهندسی مکانیکتبدیل انرژی1401-02شهریور 1401دانلود
2مهندسی مکانیکتبدیل انرژی1400-01شهریور 1400دانلود
3مهندسی مکانیکتبدیل انرژی1398-99بهمن ماه 1398
4مهندسی مکانیکتبدیل انرژی1398-99مهرماه 1398دانلود
5مهندسی مکانیکتبدیل انرژی1397-98تیرماه 1398دانلود