سال 1401 برنامه ریزی درسی

در کلاس‌های آنلاین همانند کلاس حضوری، پارامترهای دانشجو، استاد، تخته سیاه و وایت برد وجود دارد. دانشپذیران می توانند سوال بپرسند و استاد پاسخ دهد. در واقع این مدل از آموزش که بصورت غیرحضوری رخ می دهد نمونه ای از جلسات آنلاین (Online meetings) تلقی می گردند.

 لینک ورود به کلاس قبل از شروع کلاس ها داخل پنل کاربری بارگذاری خواهد شد ..


برنامه کلاس های آنلاین برنامه ریزی درسی / بهمن ماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1اصول و مبانی برنامه ریزی درسی2سه شنبه16:00 الی 17:30بهمن ماه - 140123102معصومه معصومی
2روش های تحقیق در برنامه درسی2سه شنبه17:30 الی 19:00بهمن ماه - 140123102معصومه معصومی
3نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس2چهارشنبه16:00 الی 17:30بهمن ماه - 140123102معصومه معصومی
4اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی2چهارشنبه17:30 الی 19:00بهمن ماه - 140123102معصومه معصومی

برنامه کلاس های آنلاین برنامه ریزی درسی / مهرماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1اصول و مبانی برنامه ریزی درسی2سه شنبه16:00 الی 17:30مهرماه - 140123101معصومه معصومی
2روش های تحقیق در برنامه درسی2سه شنبه17:30 الی الی 19:00مهرماه - 140123101معصومه معصومی
3نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس2چهارشنبه16:00 الی 17:30مهرماه - 140123101معصومه معصومی
4اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی2چهارشنبه17:30 الی 19:00مهرماه - 140123101معصومه معصومی