جدول رشته های تحصیلی به تفکیک شهر

رشته های تحصیلی استان آذربایجان شرقی

ردیف رشته تحصیلیواحد دانشگاهیشیوه آموزش
1آموزش زبان انگلیسیمرکز تبریزآموزشی پژوهشی
2آموزش زبان انگلیسیمرکز تبریزالکترونیکی
3تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامیواحد قره آغاجآموزشی پژوهشی
4جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهریمرکز هشترودآموزشی پژوهشی
5جغرافیا و برنامهریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهریمرکز هشترودالکترونیکی
6روانشناسی تربیتیمرکز تبریزآموزشی پژوهشی
7روانشناسی عمومیمرکز بنابآموزشی پژوهشی
8روانشناسی عمومیمرکز بنابالکترونیکی
9روانشناسی عمومیمرکز تبریزآموزشی پژوهشی
10زبان و ادبیات فارسیمرکز تبریزآموزشی پژوهشی
11زبان و ادبیات فارسیمرکز تبریزالکترونیکی
12زبان و ادبیات فارسیمرکز شبسترآموزشی پژوهشی
13زبان و ادبیات فارسیمرکز مراغهآموزشی پژوهشی
14زبان و ادبیات فارسیمرکز مرندآموزشی پژوهشی
15زبان و ادبیات فارسیمرکز بستان آبادآموزشی پژوهشی
16زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارشمرکز مراغهآموزشی پژوهشی
17زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارشمرکز مراغهالکترونیکی
18علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامیمرکز تبریزآموزشی پژوهشی
19علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامیمرکز شبسترآموزشی پژوهشی
20علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیکمرکز تبریزآموزشی پژوهشی
21علوم قرآن و حدیثمرکز اسکوآموزشی پژوهشی
22مترجمی زبان انگلیسیمرکز تبریزآموزشی پژوهشی
23مدیریت آموزشیمرکز تبریزآموزشی پژوهشی
24مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانیمرکز مراغهآموزشی پژوهشی
25آمار ریاضیمرکز تبریزآموزشی پژوهشی
26آمار ریاضیمرکز تبریزالکترونیکی
27ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیزمرکز تبریزآموزشی پژوهشی
28ریاضیات و کاربردها گرایش جبرمرکز تبریزآموزشی پژوهشی
29ریاضیات و کاربردها گرایش جبرمرکز اسکوآموزشی پژوهشی
30ریاضیات و کاربردها گرایش جبرمرکز بستان آبادآموزشی پژوهشی
31زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژیمرکز تبریزآموزشی پژوهشی
32شیمی گرایش شیمی آلیمرکز تبریزآموزشی پژوهشی
33شیمی گرایش شیمی آلیمرکز مراغهآموزشی پژوهشی
34شیمی گرایش شیمی آلیمرکز مرندآموزشی پژوهشی
35شیمی گرایش شیمی تجزیهمرکز تبریزآموزشی پژوهشی
36شیمی گرایش شیمی تجزیهمرکز مراغهآموزشی پژوهشی
37شیمی گرایش شیمی تجزیهمرکز شبسترآموزشی پژوهشی
38شیمی گرایش شیمی کاربردیمرکز تبریزآموزشی پژوهشی
39علوم زمین گرایش پترولوژیمرکز شبسترآموزشی پژوهشی
40علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسیمرکز تبریزآموزشی پژوهشی
41فیزیک گرایش اپتیک و لیزرمرکز تبریزآموزشی پژوهشی
42فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان هامرکز تبریزآموزشی پژوهشی
43مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژیمرکز تبریزآموزشی پژوهشی